Aktivity

Ovzduší bez hranic

V dubnu 2014 proběhlo setkání na hranici v Českém Těšíně a Gminy Cieszyn se z iniciativy Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, města Českého Těšína, Gminy Cieszyn, Powiatu cieszyńskiego, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ a společnosti ENVIRTY CZ. Cílem setkání bylo aktivovat spolupráci samosprávy na česko-polské hranici v oblasti ochrany zdraví obyvatel a péče o životní prostředí v jedné z nejvíce postižených oblastí a iniciovat společný česko-polský Program s názvem Ovzduší bez hranic.
Účastníci setkání byli informováni o následujících krocích:
1. Pro účely koordinace činností bude ustavena Programová rada ze zástupců samospráv, škol a odborných institucí - do 1. 9. 2014.
2. Programová rada bude definovat potřebné aktivity Programu Ovzduší bez hranic s cílem jejich realizace, zejména v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2014-2020, národních českých a polských programů s možností propojení obdobných aktivit v České republice a Polsku.


Ovzduší bez hranic

3. Programová rada se bude aktivně účastnit, případně koordinovat komunikaci mezi veřejným sektorem, statní správou, samosprávou, odbornými institucemi, Euroregionem Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a jeho sousedy a neziskovými organizacemi.
4. Jednou za rok budou dosažené výstupy prezentovány v rámci setkání "Ovzduší bez hranic".Ovzduší bez hranic

Projekty budou zaměřeny zejména na:
• podporu ekovýchovy na všech úrovních vzdělávání
• vytvoření aktivního monitoringu, zapojení škol z regionu Těšínského Slezska do sledování složek ŽP
• podporu informovanosti veřejnosti propojením informací o kvalitě ovzduší v České republice i Polsku (výsledky aktivního monitoringu)
• podporu kampaní na “správné” ekologické chování obyvatel
• ekologizaci lokálních topenišť, ekologické spalování, motivační programy a jejich kontrolu
• podporu programů pro zlepšování kvality zdraví dětí (astma, alergie, ozdravné pobyty, výměnné pobyty)


Ovzduší bez hranic

pod stejným názvem jako je dlouhodobá platforma na hranicích se koná také mezinárodní konference o ovzduší. Firma Envirta zajišťuje její odbornou garanci a připravuje program.
bližší informace jsou dostupné na stránce msunion.cz v sekci KONFERENCE

Cílem konference je najít společný postup pro ochranu ovzduší v Moravskoslezském kraji, Vojvodsví Slezském a Žilinském samosprávném kraji, zhodnotit význam zdrojů a navrhnout možná opatření která jsou efektivní a ekonomicky přijatelné.

Edukace na školách

Konečně se nám podařilo rozjet projekt vzdělávání a aktivního monitoringu na školách. Řešitelem projektu je Regionální sdružení Těšínské Slezsko a v projektu zajišťujeme odbornou garanci, komunikaci se školami, samosprávou a médii.

Studenti základních a středních škol Těšínského Slezska budou v rámci vyučování odebírat vzorky a zasílat data do laboratoře. Výsledky jejich měření budou zveřejňovány na webovém portálu. Dále bude probíhat praktická i teoretická výuka zaměřená na problematiku ovzduší.

Dokument s kompletním popisem projektu můžete stáhnout ZDE

Měření kvality ovzduší balónem OSTRAVA!!!

Měření potvrdilo, že s rostoucí výškou se koncentrace PM10 mění jenom málo, na 300 výškových metrů klesnou o cca 15%. Největší změny se odehrávají do cca 150 m. Nad tuto výšku absolutně převládají částice PM2.5 resp. PM1, kterých je v PM10 až 99%. Zároveň je přízemní vrstva do 50 m silně znečištěna činností na zemi. Prokázal se tak vliv měřených ekologických zátěží a to i když na nich probíhala minimální činnost. Tyto zátěže moho vyprodukovat na své ploše několik kilogramů prachu, který může za špatných rozptylových podmínek ovlivnit několik kilometrů kolem zátěží.

Videa z měření naleznete ZDE

Edukační materiály pro Kraj Vysočina

Na konci roku 2014 jsme připravili edukační materiály pro Kraj Vysočina. Cílem bylo přenést poznatky z praxe do středních škol.
Ukázky:

Co umíme?

I. hodnotíme kvalitu vnějšího ovzduší

Nabízíme hodnocení kvality ovzduší i systémová řešení monitoringů životního prostředí. Monitoring může být připraven například pro objektivizaci zdrojů znečišťování ovzduší, stanovení vlivu liniových zdrojů, pro určení podílů jednotlivých typů znečišťování, kontrolu vlivu ekologických zátěží a pro vnitřní i veřejné informační systémy. S přípravou takovýchto systémů máme dlouholeté zkušenosti. Monitoring navrhujeme od strategie, přes systémy měření a doporučení vhodné techniky. Jsme schopni zajistit kvalifikovaného dodavatele veškeré elektroniky.

II. hodnotíme kvalitu vnitřního prostředí

V oblasti vnitřního prostředí se věnujeme poradenství, měření a interpretaci kvality ovzduší. Problematiku sledujeme od 90.let, kdy se připravovaly metodiky. Na konkrétním měření spolupracujeme s odborníky na hygienu, včetně lékařů. Naše praktické zkušenosti umož_ují lépe pochopit příčiny alergií, zápachů, dýchacích potíží atd. Věnujeme se hodnocení zápachu a pachových látek. Při návrhu na odstranění příčin spolupracujeme se špičkovými sanačními firmami.

III. vzděláváme veřejnost i odborníky

Připravujeme a pořádáme konference a semináře zaměřené zejména na životní prostředí a jeho případný dopad na zdraví a psychiku obyvatel. Jsme schopni zajistit „konferenci na klíč“ tj. od zajištění vybraných přednášek přes prostory, catering a ubytování. Vzdělávací semináře zaměřujeme zejména na netradiční dovednosti. Zajímá nás psychologie ve vazbě na životní prostředí, ekoemoce. školíme v komunikacích, využívání zpráv v sociálních sítích, marketingu atd. Kromě přípravy profesionálních prezentací, filmů, videosekvencí, a knižních publikací, se věnujeme vzdělávací činnosti na školách. Připravíme odborně zaměřené přednášky z praxe pro děti i seniory (Universita třetího věku). Spolupracujeme s vysokými školami, nemocnicemi a neziskovými organizacemi. Organizujeme účelové výstavy k životnímu prostředí.

IV. připravujeme projekty

Vzhledem k historickým zkušenostem s přípravou a realizací velkých projektů EU, jsme schopni vstoupit jako řešitelé nebo spoluřešitelé do projektů EU. Sestavujeme funkční týmy, zajišťujeme kooperaci a podporu veřejného sektoru. Připravujeme profesionální výstupy - videa, prezentace, tiskoviny atd. V rámci spoluřešených projektů poskytujeme i projektové řízení a komunikaci s odpovědnými orgány.

V. hodnotíme vliv prostředí na lidské zdraví

V ČR stále více sílí snaha interpretovat různá data ve vztahu ke zdraví. Pro tento typ studií sestavujeme tým lékařů, hygieniků, ekonomů, statistiků a společně s nimi jsme schopni data analyzovat, vyhodnotit a interpretovat vliv prostředí na nemocnost, úmrtnost včetně socioekonomických důsledků. V uvedených týmech provádíme socio-epidemiologické studie, včetně dotazníkových šetření.

VI. věnujeme se moderním technologiím

Specializujeme se na hodnocení dopadu používaní nanočástic na zdraví. Uvedená aktivita je snaha o nastavení rovnováhy mezi přínosem a rizikem v použití nanočástic. Moderní technologie se vyvíjejí rychleji než poznání o důsledcích jejich užití. Legislativa je příliš pomalá a nedokáže reagovat na technologické novinky v oblastech možného ovlivnění zdraví. Spolupracujeme s nemocnicemi, vysokými školami a veřejnými ústavy při přípravě metodik a hodnocení těchto dopadů nových technologií. Popularizujeme vědu v této oblasti, ve snaze přiblížit lidem výhody, ale i rizika.

VII. Průzkumy trhu

Provádíme marketingové průzkumy trhu v oblasti zdravotnictví a enviromentu se zaměřením na cílové skupiny veřejnost a odborná veřejnost. Provádíme kvantitativní průzkumy trhu metodami osobního, písemného i online sběru dat.

Reference

Speciální monitoring ostravsko - karvinské oblasti na základě usnesení vlády z roku 1991

Monitoring probíhal více než 10 let a jeho cílem bylo popsat dopad průmyslového prostředí a znečištěného ovzduší na zdraví lidí v regionu. Na svou dobu byl velmi moderní a zaměřený na látky, o kterých se vědělo málo. Intenzivně se proměřoval benzo(a)pyren, poprvé se dotkl PCB a dioxinů, standardně se měřily těžké kovy. Existence tohoto monitoringu umožnila přenést analytické poznatky do projektů EU a odborně monitoring "ustál" i tlaky americké EPA při projektu Slezsko

Informace jsou k dohledání na SZÚ Praha a KHS Ostrava. V uvedené době však ještě neexistovalo sdílení dat přes internet.

Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí - Celostátní monitoring.

Tento monitoring běží z různýma obměnami od 90. let. Je zaměřen na zdravotní ukazatele a kvalitu životního prostředí v ČR. Je podkladem pro každoroční zprávu Vlády ČR a pro reporting EU. V rámci monitoringu se sleduje ovzduší, vody, půdy, potraviny, biologický materiál atd.

Informace včetně archivu jsou k dispozici na stránkách SZÚ Praha - www.szu.cz

VaV 740/2/01 Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům, k jejich účinkům na lidskou populaci, krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře.

Jedná se o speciální vědecký projekt z období před velkými projekty EU. Na projektu pracoval tým odborníků z vysokých škol, státních a soukromých subjektů. Cílem projektu bylo popsat reakční mechanismy probíhající v atmosféře, zejména s ohledem ne tvorbu ozónu. Práce byla publikována v časopise Ovzduší i v zahraničí

Informace o projektu jsou k dispozici ZDE

VaV 740/4/01 „Charakterizace zátěže obyvatel malých sídel "

Projekt jako první hodnotil kvalitu ovzduší v malých obcích České republiky. Projekt řídil SZÚ Praha, J.Bílek se účastnil měření kvality ovzduší v obcích. Projekt byl výborným vstupem pro následné kroky např. projekty IMS MSK nebo TAČR Vysočina. Díky zaměření na tyto aktivity jsou dnes mediálně vnímány lokální topeniště jako významný zdroj znečišťování ovzduší.

Informace o projektu jsou k dispozici ZDE

Posílení kapacity prioritní osy 2, projekt MŽP

Systémový projekt zkoumání ekonomické efektivity investic do opatření na zlepšení kvality ovzduší. Díky tohoto projektu vznikla například „kotlíková dotace“ v MSK. Řešitelem projektu byla Agentura pro regionální rozvoj.

Informace jsou k dispozici na www.arr.cz a www.kraj-moravskoslezsky.cz

Air Silesia, projekt českopolské spolupráce EU

Jedná se o velmi významný projekt česko polské spolupráce. Projekt je zaměřen na popis kvality ovzduší ve Slezsku, příčin, ovlivnění meteorologií a nastavení možného řešení. Výsledky projektu významně posílily spolupráci obou zemí při řešení problematiky ovzduší.

Informace jsou k dispozici na www.air-silesia.eu

Informační systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji, projekt EU OPŽP

Jedná se o monitorovací projekt, který sleduje kvalitu ovzduší v MSK v místech, kde není stálá monitorovací síť. Měření je zaměřeno na průmysl, lokální topeniště, dopravu, průmyslové zóny, rekreační oblasti atd. Měření je on-line přenášeno na web a umožňuje tak občanům reagovat na aktuální situaci. Vzhledem k plošnému charakteru měření je možné výsledky použít pro územní plánování nebo pro prosté rozhodování obyvatel např. při stěhování.

Informace jsou k dispozici na www.ims-msk.cz

TAČR – Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení

Projekt byl připraven jako pokračování VaV Malá sídla. Cílem běžícího projektu je popsat metodicky situaci v kraji s charakteristickou vesnickou zástavbou a umožnit tak kategorizovat sídla podle typu (ovlivněná dopravou, průmyslem, údolní, s velkým vlivem větru atd.) a přenést informace na jiné území bez nutnosti dlouhodobého měření. Na tento projekt je provázán projekt KÚ Vysočina - Informační systém znečištění ovzduší.

Informace jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz a www.envinet.cz

Mobilní monitoring imisí, projekt EU OPŽP

Jedná se o projekt realizovaný ZÚ Ostrava. V rámci projektu byl pořízen monitorovací mobilní vůz, který dnes funguje jako měřící vůz města Ostrava. Výsledky měření jsou poskytovány okamžitě veřejnosti. Měření se zaměřuje na hodnocení vlivu velkých zdrojů znečišťování, dopravy a lokálních topenišť v Ostravě.

Informace jsou k dispozici na www.dychamproostravu.cz

Vliv nezaměstnanosti na kvalitu života v Ostravě

Studie vznikla v souvislosti s častými tlaky na uzavření velkých průmyslových komplexů v Ostravě. Původní představa, že by došlo k ukončení existence velkého zaměstnavatele se díky diskuse o OKD přesunula od fikce k realitě. Cílem bylo řešit jaké dopady může nově vzniklá situace mít na Ostravu. Aspektů vysoké nezaměstnanosti je mnoho. Dochází k přímým ztrátám v daňovém systému, obrovská je výše ušlého výdělku, která má vliv na koupěschopnost, zatíží se sociální systém a změní se sociální model chování obyvatel regionu. A nakonec všechny tyto faktory ovlivní zdraví obyvatel Ostravy, sníží kvalitu jejich života a výrazně zvýší náklady na léčbu nemocí, přičemž řada onemocnění, které u běžné populace nejsou časté, se zvýrazní, například deprese, sebevraždy atd. Ve společnosti se dá očekávat nárůst kriminality a závislostí na alkoholu, drogách i cigaretách. Celkové náklady jsou odhadovány na 20 mld. Kč ročně, ale jsou zároveň obtížně vyčíslitelné. Tato studie se snaží objektivně přiblížit realitě na základě existujících dat v Ostravě a výsledků obdobných studií ve světě. Proto se na studii podíleli zdravotníci, ekonomové, statistici, sociologové a psychologové..

Studie v autorském znění: na ZDE

Problematika benzenu v Přívoze

Studie byla zadána na základě práce komise pod vedením náměstka primátora Dalibora Madeje. KHS upozornila na špatnou situaci v Ostravě Přívoze, kde dosahovaly dlouhodobě koncentrace benzenu i 10 ug/m3. Přitom limit platný od 1.1.2010 je stanoven na 5 ug/m3. Komise vyvolala jednání se ČIŽP a ve spolupráci s KHS, ČHMÚ, ZU Ostrava a E-Expert Ostrava iniciovala studie identifikace zdrojů benzenu v Přívoze. V letech 2010/2011 byla zpracována úvodní studie, která byla postupně dopracována řešiteli. D9ky spolupráce všech subjektů i zdrojů došlo ke zlepšení situace. V roce 2012 byla průměrná roční koncentrace 5,5 ug/m3 a v roce 1013 pak dokonce 3,9 ug/m3. Zdá se tedy, že se docílilo vyhovujícího stavu, nicméně situace se stále sleduje.

Konference Ovzduší v Ostravě 2013

Firma ENVIRTA CZ zajišťovala odbornou část konference pořádané městem Ostrava v říjnu 2013. V rámci konference byly prezentovány studie prováděné pro město Ostrava - Zpětné trajektorie, Mapy ovzduší ve Slezsku a Vliv nezaměstnanosti na zdraví atd. Zvláštní pohled na problematiku přinesli dr. Koukolík z Thomayerovy nemocnice v Praze a psychologa dr.Klimeše.

Informace jsou k dispozici ZDE

Seminář pro psychology v Ostravě

V říjnu 2013 byl připraven jednodenní seminář pro psychology zaměřený na manipulace a úspěšné psychopaty. Setkání s dr.Koukolíkem a Klimešem se účastnilo 50 psychologů a manažerů.

Info ZDE

Měření ovzduší balónem

Od podzimu 2013 se firma zabývá použitím měřící techniky pod héliový balón. Pro tento účel byl vyroben heliový balón o průměru 4 metry. V upraveném nosném zařízení pod balónem je vodotěsné krabice, která obsahuje prachoměr, GPS a meteosystém. V každém okamžiku vznášení balónu je zaznamenaná koncentrace prašného aerosolu PM10 (společně s PM2.5), údaj o výšce, teplotě a tlaku a samozřejmě GPS pozice a aktuální čas.

Díky propojení uvedených přístrojů bude výstupem nejenom hodnota koncentrace PM10 v různých výškách, ale rovněž jakýsi řez koncentrací prachu nad Ostravou. Díky tomu bude možné určit kolik prašného aerosolu se vlastně v ovzduší nad Ostravou nachází a ověřit jestli situace odpovídá hlášeným emisím ze zdrojů znečišťování ovzduší.

Měření podléhá povolení Úřadu pro civilní letectví, jehož souhlasné stanovisko firma ENVIRTA CZ získala v únoru 2014. V současné době projekt stále běží.

průběžné informace naleznete na www.dycham-ostrava.cz

Výstavy - vernisáže "Víme co dýcháme"

Výstavy fotografií nanočástic prachu pořízených elektronovým mikroskopem ve velkých městech regionu. Zatím proběhla v Ostravě, Krnově, Havířově a lázních Klimkovice. Fotografie částic zachycených ve venkovnmím ovzduší a lidských tkáních jsou až 70 000 x zvětšeny. Výstavy jsou doplněny odborným výkladem. Fotografie byly pořízeny VŠB TU Ostrava ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava.
Kromě těchto aktivit je možné získat reference na odbornou práci pracovníků Envirty CZ u Moravskoslezského kraje, Města Ostravy, Města Havířov, Karviná, Český Těšín, Třinec, Čelákovice, Olomouc, Hranice na Moravě, Přerov a u velkých firem např, ArcelorMittal Ostrava, Borsodchem a.s., OKD Koksovny, Dalkia ČR, Precheza Přerov, Farmak Olomouc, Hamé Babice atd.

Certifikát pro autorizovaná měření imisí (účel autorizace zák.86/2002 par.15c)

Jiří Bílek byl do roku 2013 autorizovanou osobou za ZÚ Ostrava pro měření imisí. Autorizace je ukončena absolvovanou zkouškou. Zároveň je autorizace vázaná na techniku, kterou Envirta CZ nevlastní a jako firma se o autorizaci dále neuchází.

Certifikát pro autorizovaná měření pachových látek (účel autorizace zák.86/2002 par.15c)

Jiří Bílek zaváděl ve spolupráci s firmou ODOUR Praha s.r.o. problematiku pachových látek v ČR a do hygienické služby a stal se druhou autorizovanou osobou v ČR. V současné době provádíme pouze interpretace pachových látek.

Certifikáty kursu používání automatických monitorovacích a odběrových systémů

V rámci svých aktivit absolvoval J.Bílek kurzy pro měřící techniku u firem Horiba, ECM Ecomonitorin, Envitech Bohemia, MLU Bratislava

Osvědčení o absolvování kurzu Statistika pro laboratorní pracovníky (Universita Pardubice)

J.Bílek absolvoval statistický kurz pro práci sdaty o ŽP. Díky tohoto kurzu a dlouholeté praxe jsme schopni statisticky na vysoké úrovni interpretovat data.
Kromě uvedených aktivit patří do historického portfolia pracovníků firmy Envirta CZ
přednášková činnost (odborné konference, zastupitelstva, rady, veřejnost)
výuková činnost (školení úředníků ve státní správě, univerzita 3 věku)
pedagogická činnost (zavádění oboru Průmyslová ekologie a výuka na SPSŠ v Karviné)
mediální aktivity - spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí, včetně naučných pořadů (ČT, POLAR, NOVA)

Partneři

Kdo jsme?


Mgr. Jiří Bílek

*absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

*atestace v oboru vyšetřovací metody v hygieně (1994)

*21 let praxe v hygienické službě

*expert pro kvalitu ovzduší

*hlavní řešitel projektů OPŽP a přeshraniční spolupráce

Kontaktujte nás

 
Sídlo

Praha 9 - Újezd nad Lesy

Poličanská 1487

190 16

e-mail: bilek@envirta.cz